Polityka Prywatności
 1. I. Zawartość polityki prywatności
 1. 1. Polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://berserk-sklep.pl (zwana dalej: „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać w związku z RODO.
 2. 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. 
 1. II. Administrator danych
 1. 1. Administratorem danych użytkowników jest: 
 2. Berserk sp. z o.o. z siedzibą w Woli Zachariaszowskiej, ul. Królewska 21, 32-087 Wola Zachariaszowska, NIP: 6793094009, REGON: 122907961

 3. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym:  j.w.  oraz pod adresem poczty elektronicznej: berserkonthetop@gmail.com;

  I. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

   1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

   a. informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym poszczególnych podstronach;

   b. informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

  2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

  3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnych lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.


  III. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

  1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

  a. informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym poszczególnych podstronach;

  b. informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczenia bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

   IV. Reklamacje

   1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, informacje pozyskane w toku reklamacji, w tym okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usługi, pliko cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

   2. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności  obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawarta poniżej.

    V. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń.

     1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia się toczącego się postępowania oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym, o ile  przepis szczególny nie stanowi inaczej.

     2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu.

     3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku realizacji reklamacji , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

      VI. Statystyki korzystania z usług

       1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych Google Analytics dostarczanych przez 
       Google LLC (https://policies.google.com/)

       2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na Stronie, jest nie tylko standardem rynkowym, ale również oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

       3. Użytkownik z każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

       4. Dane są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 90 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

       5. Okres dostępności danych statystycznych a narzędziach Goggle Analytics. dostarczanych przez Google LLC może być dłuższy niż 90 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora.

       VII. Działania marketingowe i PR Administratora

       1. Na Stronie Administrator zamieszcza informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami,sprzedawanymi produktami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników.

       2. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.

       3. Użytkownik ma praw zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

       VIII. Odbiorcy danych użytkowników

       1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

       2. Dane nie będą udostępnianie i przetwarzane w państwach trzecich.

       IX. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

       1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

       1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

       2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

       3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lb uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

       4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli  Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

       5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

       a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

       b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania;

       c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

       d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

       X. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

        Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

        1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

        2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

        3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

         XI. Zmiany Polityki Prywatności

         1. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniania i uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora.

         2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 21 marca 2019 r.

         XII. Akty prawne przywołane w Polityce Prywatności

         a) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.);

         b) Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1104);

         c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

         d) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.)

         do góry
         Sklep jest w trybie podglądu
         Pokaż pełną wersję strony
         Sklep internetowy Shoper.pl